Spoločenstvo Nový Jeruzalem

Spoločenstvo vzniklo v Prešove v roku 1994. V súčasnosti je nás v Marčeku a Žiline okolo 30 poväčšine dospelých ľudí – z rodín i slobodných. Komunikujeme s miestnymi cirkevnými autoritami. Zároveň sme členmi Európskej siete spoločenstiev +encVedúcim spoločenstva je Richard Vašečka.

Sme spoločenstvom veriacich kresťanov laikov a patríme do katolíckej cirkvi. Hoci sa snažíme o ekumenický postoj, jednoznačne stojíme na Božom Slove, tak ako je podávané vo Sv. Písme a Katechizme katolíckej cirkvi

Držíme sa pritom Kódexu cirkevného práva, podľa ktorého majú veriaci právo na to, aby sa pridržiavali vlastnej formy duchovného života, zhodnej však s náukou Cirkvi (CIC 214) a zároveň majú právo slobodne zakladať a usmerňovať združenia na rozvíjanie kresťanského povolania vo svete a zhromažďovať sa, aby tieto ciele dosahovali spoločne (CIC 215).

Našim cieľom je rozvíjať naše kresťanské povolanie vo svete: nasledovať Pána Ježiša Krista ako jeho učeníci a naplno žiť podľa jeho Ducha a slova v podmienkach bežného života.

Cítime povolanie rozvíjať v Cirkvi prorocké poslanie, ktoré sme dostali v krste a birmovaní (KKC 904-907) skrze ohlasovanie evanjelia (kerygma) a vyučovanie Božieho Slova (katechéza). Používame k tomu najmä pravidelné otvorené stretnutia.

Vo farnosti Žilina-mesto sa vedieme napríklad Školu viery a kresťanského života. Viac o spoločenstve na stránke www.nj.sk.

Lupa: Nový Jeruzalem