Farnosť to sú ľudia...

"Farnosť je určité spoločenstvo veriacich natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré je pastoračná starostlivosť pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi." Je miestom, kde všetci veriaci môžu byť zhromaždení na slávenie nedeľnej Eucharistie. Farnosť uvádza kresťanský ľud do riadneho liturgického života a zhromažďuje ho na spomínané slávenie; vyučuje spásonosné Kristovo učenie; praktizuje Pánovu lásku v dobrých a bratských skutkoch: „Môžeš sa modliť aj doma. Nemôžeš sa však modliť tak ako v kostole, kde sa schádza veľký počet otcov, kde sa jednomyseľne vysiela volanie k Bohu… Tu je niečo navyše, totiž svornosť a jednomyseľnosť, puto lásky a modlitby kňazov.“ (KKC 2179)

Farnosť je natrvalo ustanovené spoločenstvo (communio) veriacich s vlastným pastierom (farárom), ktorý koná svoju pastoračnú službu pod autoritou diecézneho biskupa. 

Farnosť to sú ľudia. Nie budovy alebo aktivity, ale ľudia. Farnosť sme my.

Podstránky (1): Farnosť to sú ľudia...