Diecézna charita

uverejnené 1. 10. 2013, 5:30 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 1. 10. 2013, 6:38 ]
Diecézna charita Žilina je samostatnou právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. Bola zriadená žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom dňa 20. októbra 2008. Poskytuje starostlivosť ľuďom v núdzi, bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

"Záleží nám na osude opustených detí, rodín v hmotnej núdzi, ľudí bez domova, so zdravotným postihnutím, chorých a starých. Zabezpečujeme našim klientom charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby v jednotlivých zariadeniach. Naším cieľom je znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi prostredníctvom poskytovaných sociálnych služieb, prostredníctvom profesionálnej pomoci a vďaka našim darcom a sponzorom." (www.charitaza.sk)

Zariadenia diecéznej charity v našej farnosti

Dom charity sv. Vincenta, Žilina 

Klienti: ľudia bez domova, prepustení z výkonu trestu, sociálne slabí ľudia

Služby: Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.
 • nocľaháreň
 • nízkoprahové denné centrum
 • stredisko osobnej hygieny
 • základné a špecializované sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • zber a výdaj šatstva pre klientov
 • predaj pouličného časopisu Nota Bene

Dom charity sv. Kamila, Žilina

Klienti: starí a chorí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím
Služby:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a vzdelávanie
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť a pracovná terapia

Charitatívna služba v rodinách, Žilina

Klienti: starí a chorí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím
Služby:
 • opatrovateľská služba – pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách
 • požičiavanie zdravotníckych pomôcok osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku
 • základné sociálne poradenstvo