Pohrebné obrady

uverejnené 11. 10. 2013, 7:38 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 11. 10. 2013, 8:04 ]
Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi. Služba Cirkvi tu má za cieľ jednak vyjadriť účinné spoločenstvo so zosnulým a jednak umožniť na ňom účasť spoločenstvu zídenému na pohrebe a ohlasovať mu večný život. (KKC 1684)

Rozličné pohrebné obrady vyjadrujú veľkonočný ráz kresťanskej smrti a zodpovedajú situáciám a tradíciám jednotlivých krajín, aj čo sa týka liturgickej farby. (KKC 1685)

Ako vybaviť pohrebné obrady?

1. Pohreb zosnulého najprv nahlásia pozostalí pohrebnej službe podľa vlastného výberu. Pohrebná služba preskúma časové možnosti, kedy môže byť pohreb (treba totiž skoordinovať termíny všetkých pohrebných služieb, termíny viacerých farností, pohreby iných cirkví a štátne pohreby; túto koordináciu nezabezpečuje farský úrad). Po zistení časových možností kontaktuje pohrebná služba príslušný farský úrad podľa bydliska zosnulého a podľa priania príbuzných dohodne s farským úradom deň, hodinu a miesto pohrebu. Prosíme, nepovažujte termín za dohodnutý bez odsúhlasenia farským úradom. Ak sa pohrebné obrady uskutočnia iba v niektorom dome nádeje, pohrebná služba zabezpečuje aj spevákov pri obrade.

2. Po stanovení predbežného termínu niekto z blízkych príbuzných príde v úradných hodinách do kancelárie farského úradu a dohodne ostatné podrobnosti, týkajúce sa pohrebných obradov (údaje do pohrebnej matriky, svätá omša za zomrelého...). Predbežný termín je potvrdený až pri osobnom stretnutí v kancelárii farského úradu.

Na základe dohody správy cintorínov, pohrebných služieb a farností dekanátu sa nepochováva cez víkend, štátne sviatky, cirkevne prikázané sviatky a slávnosti.

3. Kresťanov spája viera vo vzkriesenie tela a večný život. Pohrebný obrad pre nás nie je definitívnou rozlúčkou, ale časom intenzívnej modlitby za zosnulého. Okrem modlitby odporúčame plnú účasť na svätej omši (sväté prijímanie) a sviatosť zmierenia (spoveď).