Krst dospelých

Príprava krstu dospelého prebieha minimálne jeden až dva roky individuálnou alebo skupinovou formou (v závislosti od počtu záujemcov) po dohode farára s katechumenom. V prípade záujmu kontaktujte p. farára osobne alebo emailom (farnost.zilina@gmail.com).

Príprava by mala mať nasledovný priebeh:

Predkatechumenát 

V tomto období sa záujemca zoznamuje s kresťanským náboženstvom a so zásadami kresťanského života. Primeraným spôsobom sa mu vysvetľuje evanjelium. Cirkev počas zhromaždenia alebo miestneho spoločenstva vľúdnym spôsobom prijíma týchto “sympatizujúcich” ľubovoľne bez obradov. Sú podporovaní primeranými modlitbami. Keď žiadateľ krstu dospeje čase k vyznaniu viery v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa, potom pred farnosťou je prijatý do katechumenátu.

Katechumenát

Katechumen (kandidát krstu) prechádza ďalšou dvojstupňovou prípravou:

1. Významnou udalosťou je prijatie medzi katechumenov, lebo vtedy kandidáti prvý raz verejne prejavujú svoju vôľu pred Cirkvou, ich túžba sa tak stáva verejnou. Vyžaduje sa, aby kandidáti mali určité základy duchovného života a poznali prvotnú vierouku, začiatočné obrátenie a vôľu zmeniť život a vojsť do spoločenstva s Bohom v Kristovi. Za pomoci duchovných pastierov, ručiteľov, príbuzných a katechétov sa posúdi súcosť, čiže vonkajšie znaky týchto dispozícií. Po slávnosti sa zapíšu do knihy katechumenov. Od tejto chvíle katechumeni už patria do Kristovej rodiny. Je vecou ich srdca, aby sa zúčastňovali na bohoslužbe slova a prijímali požehnania a sväteniny.

2. Zaradenie katechumenov medzi čakateľov na krst. Je to obdobie očisťovania. Spravidla sa koná v pôste. Je to hlbšia príprava ducha i srdca. Cirkev koná “vyvolenie”, čiže výber súcich na prijatie sviatostí. Je to aj “zápis mena”, lebo vybraní Cirkvou sa zapíšu do knihy vyvolených. Žiada sa znalosť kresťanskej náuky, zmysel pre vieru a lásku, aj posudok o ich súcosti. Pri obrade sa má vyjadriť ich rozhodnutie aj rozhodnutie biskupa alebo jeho delegáta. Od toho dňa sa katechumeni volajú “vyvolení”. Viac je to čas obnovy než katechézy, srdce sa očisťuje pomocou spytovania svedomia a pokánia.

Skrutíniá

Cieľom skrutíníí je odhaliť slabé, posilniť zdravé, oslobodiť od hriechu, primknúť sa ku Kristovi, "Ceste, Pravde a Životu." Sem patria bohoslužby s tromi žehnaniami – skrutíniami. Katechumenom sa zverujú potom poklady Cirkvi: symbol (Vyznanie viery) a Modlitba Pána (Otče náš).

Krst a birmovanie počas Veľkonočnej vigílie

Najvhodnejší čas pre slávenie týchto sviatostí je svätá omša vo Veľkonočnej vigílii, ktorej liturgia výslovne počíta s vysluhovaním týchto sviatostí.

Podrobnejšie o katechumenáte si môžete prečítať vo výbornom článku na stránke www.rimavskasobota.fara.sk.