Krst

uverejnené 27. 9. 2013, 11:49 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 22. 11. 2014, 9:11 ]

Svätý Krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa Krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ (KKC 1213)

Odo dňa Turíc Cirkev slávila a vysluhovala svätý Krst. A skutočne svätý Peter vyhlasuje zástupu vzrušenému jeho kázaním: „Robte pokánie a nech sa každý z vás dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha“ (Sk 2,38). Apoštoli a ich spolupracovníci udeľujú Krst každému, kto verí v Ježiša: židom, bohabojným i pohanom. Krst sa vždy javí ako spojený s vierou: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom,“ hovorí svätý Pavol strážcovi väzenia vo Filipách. A rozprávanie pokračuje: „… a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci“ (Sk 16,31.33)(KKC 1226)

Cirkev, nasledujúc svätého Pavla, vždy učila, že nesmiernu biedu, ktorá dolieha na ľudí, ich náklonnosť na zlé a ich podrobnosť smrti nemožno pochopiť bez ich spojitosti s Adamovým hriechom a so skutočnosťou, že Adam na nás preniesol hriech, ktorým postihnutí sa všetci rodíme a ktorý je 

„smrťou duše“. Na základe tejto istoty viery Cirkev udeľuje krst na odpustenie hriechov aj malým deťom, ktoré sa nedopustili osobného hriechu(KKC 403)

Vysluhovanie sviatosti krstu v našej farnosti

Krst detí

Deťom vysluhujeme sviatosť krstu spravidla 2x mesačne v sobotu o 09:00 alebo v nedeľu pri svätej omši o 10:30 v katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice v Žiline. V prípade záujmu rodičia prihlásia dieťa na krst v kancelárii farského úradu minimálne týždeň vopred. V rámci katecheticko-pastoračnej prípravy sa rodičia a budúci krstní rodičia stretnú s niektorým z duchovných našej farnosti na krstnej náuke. Stretnutie sa koná spravidla v piatok pred vysluhovaním sviatosti krstu o 17:00 vo farskom centre N3.

Ak plánujete krst dieťaťa v našej farnosti, pozorne si prečítajte článok Ako vybaviť krst, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie.