Eucharistia

uverejnené 27. 9. 2013, 11:48 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 22. 11. 2014, 9:14 ]

Krst, birmovanie a eucharistia sú sviatosti uvádzania do kresťanského života. Sú základom spoločného povolania všetkých Kristových učeníkov, povolania na svätosť a na poslanie evanjelizovať svet. Udeľujú milosti potrebné na život podľa Ducha v tomto živote pútnikov na ceste do vlasti. (KKC 1533)

Svätá eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete. (KKC 1322)

Pri prijímaní, ktoré predchádza modlitba Pána a lámanie chleba, veriaci prijímajú „chlieb z neba“ a „kalich spásy“, telo a krv Krista, ktorý dal seba „za život sveta“Pretože tento chlieb a toto víno boli podľa starodávneho vyjadrenia „eucharistizované“, „tento pokrm sa u nás volá eucharistia a nesmie sa na nej zúčastniť nik, iba ten, kto verí, že je pravda, čo učíme, a bol obmytý kúpeľom na odpustenie hriechov a na znovuzrodenie a žije tak, ako [nám] to zanechal Kristus“. (KKC 1355)

Eucharistia je srdcom a vrcholom života Cirkvi, lebo v nej Kristus pridružuje svoju Cirkev a všetkých jej členov k svojej obete chvály a vzdávania vďaky, ktorú raz navždy priniesol na kríži svojmu Otcovi. Prostredníctvom tejto obety vylieva milosti spásy na svoje telo, ktorým je Cirkev. (KKC 1407)

Nedeľná eucharistia je základom celého kresťanského konania a potvrdzuje ho. Preto veriaci sú povinní zúčastniť sa na slávení Eucharistie v prikázaných dňoch, ak len nie sú ospravedlnení z vážneho dôvodu (ako je napríklad choroba, starostlivosť o dojčatá) alebo dišpenzovaní vlastným farárom. Tí, čo si vedome a dobrovoľne neplnia túto povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého hriechu. (KKC 2181)

Vysluhovanie Eucharistie v našej farnosti

Eucharistiu (svätá omša) slávime v našej farnosti každý deň. Pre bližšie informácie pozrite Rozpis bohoslužieb

Príprava dospelých na prvé sväté prijímanie prebieha podľa individuálneho plánu podľa dohovoru s p. farárom (informácie: farnost-zilina@gmail.com). Pre prípravu detí na prvé sväté prijímanie ponúkame viacero kurzov. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Ako vybaviť prvé sväté prijímanieEucharistiu prinášame aj starým, chorým a zomierajúcim. Podrobnejšie v článku Ako vybaviť zaopatrovanie.