Prihláška a podmienky prijatia

Tento článok sa zaoberá prípravným kurzom, určeným pre stredoškolskú mládež. Informácie o príprave dospelých nájdete na tejto stránke.


Do prípravného kurzu môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  • PRIHLÁŠKA: v termíne 01.07.-20.09.2016 doručí na adresu farnosti riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku. Prihlášku možno vyplniť aj online (dole uvedený formulár).

  • PRÍSLUŠNOSŤ K CIRKVI: patrí do Katolíckej cirkvi, je pokrstený a prijíma sviatosti zmierenia a eucharistie (ak nebol na prvom svätom prijímaní, treba to uviesť v prihláške). Ak záujemca o kurz nepatrí do farnosti Žilina - mesto, doloží aj súhlas vlastného farára.