Pravidlá prípravy

Tento článok sa zaoberá prípravným kurzom, určeným pre stredoškolskú mládež. Informácie o príprave dospelých nájdete na tejto stránke.


I. Cieľom prípravného kurzu na prijatie sviatosti birmovania je formovať birmovancov k životu človeka, milujúceho Pána, k životu aktívneho kresťana, ktorý sa prejavuje:

1. pravidelným sviatostným životom, pod čím sa rozumie aktívna účasť na slávení eucharistie (svätá omša) každú nedeľu a v prikázaný sviatok a pravidelné (raz mesačne) prijímanie sviatosti pokánia a zmierenia (spoveď);

2. prehlbovaním osobného vzťahu s Pánom, najmä prostredníctvom pravidelnej (každodennej) modlitby a čítania Svätého Písma;

3. prehlbovaním svojej viery účasťou na katechézach, stretnutiach, diskusiách či čítaním primeranej duchovnej literatúry;

3. aktívnou, zodpovednou účasťou na živote farského spoločenstva;

5. zrelým, zodpovedným, čestným životom v rodine a spoločnosti.

6. Birmovanca považujeme za pripraveného na prijatie sviatosti birmovania ak, pri splnení ostatných podmienok, najneskôr počas celého druhého roku prípravy preukázateľne vedie život, charakterizovaný v bodoch I.1 – I.5.