O kreditoch

Tento článok sa zaoberá prípravným kurzom, určeným pre stredoškolskú mládež. Informácie o príprave dospelých nájdete na tejto stránke.


Počas prípravy hodnotíme vedomostnú úroveň birmovanca, jeho prístup k formačnému kurzu a spôsob života. Pri hodnotení sa opierame o osobné pohovory, hodnotenia animátorov a kreditový systém.

V prvom roku prípravy získa do konca mája každý birmovanec minimáln40% kreditov. Uvedený počet zodpovedá známke dostatočný (4) a je podmienkou pre pokračovanie v prípravnom kurze. V druhom roku prípravy získa každý birmovanec minimálne 60% kreditov do konca novembra a minimálne 95% kreditov do konca marca. Uvedený počet zodpovedá známke dostatočný (4) a je podmienkou pre pokračovanie v prípravnom kurze. Kreditové hodnotenie bude pravidelne zverejňované na našej stránke.

Percentuálne vyjadrenie pre kurz 2014/2016 zodpovedá nasledovným hodnotám:

40% = 60% = 95% = 100% =

     


Za čo sú kredity?

 • Katechéza, stretnutie v skupinke, hodnotiace pohovory:
  • 1-5 kreditov - podľa práce a prístupu birmovanca, hodnotí animátor;
  • 0 kreditov - neúčasť na stretnutí.
 • Pracovný list
  • 0-2 kredity - podľa spracovania
  • -2 kredity pri neodovzdaní včas. 
 • Omša v nedeľu a v prikázaný sviatok:
  • onačenie OK - birmovanec preukáže svoju dôstojnú účasť na slávení podpisom v preukaze;
  • -5 kreditov - birmovanec nebol na omši, respektíve sa nepreukáže podpisom v preukaze.
 • Bonusové bodymožno ich získať v katedrálnom chráme, prípadne aj v iných kostoloch a kaplnkách.
  • omša v týždni - 1 kredit;
  • miništrovanie - omša + 2 kredity, teda spolu 3;
  • spev v zbore - omša + 4 kredity (nácvik + spev pri omši), teda spolu 5;
  • čítanie, prinášanie obetných darov - omša + 1 kredit, teda spolu 2.
 • Iné bonusové aktivity - upresníme počas prípravy, respektíve podľa dohody.

Spovede - účasť je povinná, evidujeme ju a je súčasťou celkového hodnotenia birmovanca, nie však kreditového systému.

Preukaz birmovanca a zapisovanie bodov

Každý birmovanec má preukaz birmovanca s fotografiou, menom, priezviskom a celkovým poradovým číslom (pevná časť) a vloženým kalendárikom nedeľných omší (odnímateľná časť, stiahnuť). Po svätej omši, ktorú birmovanec slávil dôstojne a aktívne spolu so spoločenstvom veriacich, bol na celej omši a sedel vpredu na dobre viditeľnom respektíve vyhradenom mieste, poprosí v sakristii kňaza o podpísanie kalendárika (v nedeľu a prikázané sviatky) alebo sa zapíše do zošita v sakristii katedrálneho chrámu (omša v týždni). Na preukaze je prosba pre kňaza, aby nepodpisoval preukaz, ak birmovanca nevidel na omši a nebol s ním spokojný. Na konci mesiaca odovzdá príslušný kalendárik na kontrolu. Kalendáriky sa odovzdávajú pri spoločných katechézach.