Birmovanci

Animátori

uverejnené 25. 6. 2014, 5:18 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 7. 9. 2014, 8:41 ]

Animátori

Druhým najdôležitejším človekom formačného kurzu je animátor. On svedčí o svojej vlastnej skúsenosti života s Pánom, motivuje birmovancov k hľadaniu Pána, katechizuje a formuje birmovancov. Je teda podobný trénerovi, ktorý rozpoznáva dary, talenty a možnosti zverenca, na základe rozpoznaného predstavuje zverencovi méty, ktoré môže dosiahnuť (a sám je ukážkou toho, že méty sú dosiahnuteľné), pripravuje tréningový program s jeho tak teoretickými (katechéza), ako i praktickými (formácia) časťami. Priebežne zverenca motivuje, využívajúc širokú paletu možností od pozitívnej až po negatívnu motiváciu, sledujúc tak cieľ, ku ktorému má zverenca tréner priviesť. Sme vďační za ich dôležitú službu.

Animátori sa raz mesačne stretávajú vo Farskom centre N3, aby sa pripravili na nasledujúce stretnutia vo svojich skupinkách. Je to spoločný čas štúdia, uvažovania, zdieľania sa a modlitby za tých, ktorí sú im zverení.

Určite radi privítajú medzi sebou aj ďalších, hlavne z radov rodičov a blízkych našich birmovancov. V prípade záujmu nás kontaktujte osobne alebo emailom (farnost.zilina@gmail.com).

Servis pre animátorov

Materiály a pomôcky, ktoré využívame pri stretnutiach, nájdete na stránke www.tvoj.strom.info.

Prihláška a podmienky

uverejnené 25. 6. 2014, 1:52 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 25. 11. 2016, 0:34 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]

Prihláška a podmienky prijatia

Tento článok sa zaoberá prípravným kurzom, určeným pre stredoškolskú mládež. Informácie o príprave dospelých nájdete na tejto stránke.


Do prípravného kurzu môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 • PRIHLÁŠKA: v termíne 01.07.-20.09.2016 doručí na adresu farnosti riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku. Prihlášku možno vyplniť aj online (dole uvedený formulár).

 • PRÍSLUŠNOSŤ K CIRKVI: patrí do Katolíckej cirkvi, je pokrstený a prijíma sviatosti zmierenia a eucharistie (ak nebol na prvom svätom prijímaní, treba to uviesť v prihláške). Ak záujemca o kurz nepatrí do farnosti Žilina - mesto, doloží aj súhlas vlastného farára.

Projekt prípravy birmovancov

uverejnené 11. 10. 2013, 7:24 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 25. 11. 2016, 0:21 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]

Projekt prípravy birmovancov

Tento článok sa zaoberá prípravným kurzom, určeným pre stredoškolskú mládež. Informácie o príprave dospelých nájdete na tejto stránke.


Najdôležitejším človekom v procese prípravy je pre nás birmovanec. Našou neľahkou úlohou je rozpoznať jeho motívy, túžby, očakávania a reálne možnosti a, zohľadniac toto všetko, ponúknuť mu, v rámci možností, diferencovaný prístup.

Birmovanec je najdôležitejším človekom v príprave, nie je však jej cieľom. Cieľom prípravného kurzu na prijatie sviatosti birmovania je formovať birmovancov k životu aktívneho kresťana, milujúceho Pána a horizontálno-vertikálne rozvíjajúceho svoju vieru, pre mnohých úplne nový štýl života.

Orientačný harmonogram prípravného kurzu

- Prvý rok kurzu
 • prihlasovanie (júl - september)
 • prijímacie pohovory (september)
 • katechéza pre birmovancov (október - jún, 2x mesačne, druhý a štvrtý piatok v mesiaci, N3, 17:00-18:00)
 • hodnotiace pohovory (január, jún)
 • stretnutia v skupinkách (február - jún, 1x mesačne podľa dohody v skupine, prednostne doma u birmovancov)
- Druhý rok kurzu
  • stretnutia v skupinkách (september - jún, 2x mesačne)
  • katechéza pre birmovancov (september - 
  • jún, 1x mesačne, 
  • druhý piatok v mesiaci, N3, 17:00-18:00)
  • hodnotiace pohovory (december, marec)

  Podklady a metodický materiál

  Pri realizácii kurzu sa opierame o tieto materiály:
  • Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu, SSV, Trnava 2008.
  • Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV, Trnava 2013.
  • Sväté Písmo, SSV, Trnava 2011.
  • Youcat - Čas na spoveďKarmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2014.
  • Youcat - Katechizmus katolíckej cirkvi pre mladýchKarmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2013.
  • Youcat - Modlitby pre mladýchKarmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2012.
  • Youcat - Príprava na birmovkuKarmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2013.
  • ŠELINGA, J., Spoločne objavujeme dar, I., KSNR, Nitra 2003.
  • ŠELINGA, J., Spoločne objavujeme dar, II., KSNR, Nitra 2004.
  • ŠELINGA, J., Spoločne objavujeme dar, III., KSNR, Nitra 2005.
      

  Zámery, čiastkové ciele a postupy sú podrobne spracované v metodike pre aktuálny kurz, dostupnej na www.tvoj-strom.info, adresár Projekt prípravy birmovancov.

  Podmienky prijatia do prípravného kurzu

  Podmienky prijatia do prípravného kurzu sú špecifikované všeobecne v pravidlách prípravy a konkrétne v aktuálnej prihláške.

  Participácia rodičov a príbuzných

  Ako už bolo viac krát spomenuté, príprava na prijatie sviatostí je v prvom rade záväzkom rodičov a krstných a birmovných rodičov. 


  O kreditoch

  uverejnené 9. 10. 2013, 8:51 používateľom Farnosť Žilina Mesto   [ aktualizované 15. 11. 2014, 0:51 používateľom Jozef Možiešik ]

  O kreditoch

  Tento článok sa zaoberá prípravným kurzom, určeným pre stredoškolskú mládež. Informácie o príprave dospelých nájdete na tejto stránke.


  Počas prípravy hodnotíme vedomostnú úroveň birmovanca, jeho prístup k formačnému kurzu a spôsob života. Pri hodnotení sa opierame o osobné pohovory, hodnotenia animátorov a kreditový systém.

  V prvom roku prípravy získa do konca mája každý birmovanec minimáln40% kreditov. Uvedený počet zodpovedá známke dostatočný (4) a je podmienkou pre pokračovanie v prípravnom kurze. V druhom roku prípravy získa každý birmovanec minimálne 60% kreditov do konca novembra a minimálne 95% kreditov do konca marca. Uvedený počet zodpovedá známke dostatočný (4) a je podmienkou pre pokračovanie v prípravnom kurze. Kreditové hodnotenie bude pravidelne zverejňované na našej stránke.

  Percentuálne vyjadrenie pre kurz 2014/2016 zodpovedá nasledovným hodnotám:

  40% = 60% = 95% = 100% =

       


  Za čo sú kredity?

  • Katechéza, stretnutie v skupinke, hodnotiace pohovory:
   • 1-5 kreditov - podľa práce a prístupu birmovanca, hodnotí animátor;
   • 0 kreditov - neúčasť na stretnutí.
  • Pracovný list
   • 0-2 kredity - podľa spracovania
   • -2 kredity pri neodovzdaní včas. 
  • Omša v nedeľu a v prikázaný sviatok:
   • onačenie OK - birmovanec preukáže svoju dôstojnú účasť na slávení podpisom v preukaze;
   • -5 kreditov - birmovanec nebol na omši, respektíve sa nepreukáže podpisom v preukaze.
  • Bonusové bodymožno ich získať v katedrálnom chráme, prípadne aj v iných kostoloch a kaplnkách.
   • omša v týždni - 1 kredit;
   • miništrovanie - omša + 2 kredity, teda spolu 3;
   • spev v zbore - omša + 4 kredity (nácvik + spev pri omši), teda spolu 5;
   • čítanie, prinášanie obetných darov - omša + 1 kredit, teda spolu 2.
  • Iné bonusové aktivity - upresníme počas prípravy, respektíve podľa dohody.

  Spovede - účasť je povinná, evidujeme ju a je súčasťou celkového hodnotenia birmovanca, nie však kreditového systému.

  Preukaz birmovanca a zapisovanie bodov

  Každý birmovanec má preukaz birmovanca s fotografiou, menom, priezviskom a celkovým poradovým číslom (pevná časť) a vloženým kalendárikom nedeľných omší (odnímateľná časť, stiahnuť). Po svätej omši, ktorú birmovanec slávil dôstojne a aktívne spolu so spoločenstvom veriacich, bol na celej omši a sedel vpredu na dobre viditeľnom respektíve vyhradenom mieste, poprosí v sakristii kňaza o podpísanie kalendárika (v nedeľu a prikázané sviatky) alebo sa zapíše do zošita v sakristii katedrálneho chrámu (omša v týždni). Na preukaze je prosba pre kňaza, aby nepodpisoval preukaz, ak birmovanca nevidel na omši a nebol s ním spokojný. Na konci mesiaca odovzdá príslušný kalendárik na kontrolu. Kalendáriky sa odovzdávajú pri spoločných katechézach.

  BirmNews

  uverejnené 28. 9. 2013, 2:31 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 25. 3. 2017, 3:13 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]

  BirmNews  Čo nás čaká najbližšie?

  Doporučujeme vám prijatie sv. zmierenia v piatok 7. apríla. kedy bude v našej farnosti spovedný deň od 9.00 do 11.30hod. a poobede od 15.00 do 17.30hod.

   

  Následne otec biskup pozýva mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej diecézy – „Kvetný víkend", ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch 8. a 9. apríla 2017. Je potrebné vopred sa zaregistrovať na stránke mladez.dcza.sk. Program víkendu a podrobnejšie informácie sú na uvedenej stránke.

  Spoločné stretnutie v piatok 21.4.2017 o 18.00hod. na sv. omši a po sv. omši v N3.

  1-5 of 5