Ako vybaviť: Sobáš

uverejnené 11. 10. 2013, 6:57 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 28. 1. 2018, 23:47 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]

1. Nahlásenie termínu a spísanie sobášnej zápisnice

Sviatosť manželstva sa má uzatvárať vo farnosti, do ktorej patrí jeden zo snúbencov podľa miesta kánonického pobytu (miesta reálneho bývania, nie trvalého alebo prechodného pobytu!).

(Ak sú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné prijať sviatosť manželstva vo farnosti jedného zo snúbencov, je možné prijať sviatosť aj v inej farnosti na základe povolenia - licencie z farnosti jedného zo snúbencov. Túto licenciu si vybavte až po dohode sobáša v niektorej farnosti.)

V prípade, že aspoň jeden zo snúbencov býva vo Farnosti Žilina - Mesto a   chcete uzatvoriť manželstvo v našej farnosti, oznámte nám to minimálne 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša (kontakty) a dohodnite si stretnutie - termín spísania sobášnej zápisnice.

Pri spisovaní zápisnice musia byť osobne prítomní obidvaja snúbenci (sobáš nenahlasujú rodičia snúbencov, ale iba snúbenci). K zápisu treba priložiť:

  • Krstné listy snúbencov: Ak ste boli pokrstení v inej farnosti, vyžiadajte si na tamojšom farskom úrade krstné listy. Krstný list nesmie byť starší ako 3 mesiace.
  • Úmrtný list predošlého manžela (manželky), ak jeden z vás, prípadne obaja ste vdovci.
  • Licenciu k sobášu: Pokiaľ ani jeden zo snúbencov nemá kánonický pobyt na území farnosti vo Farnosti Žilina – mesto, treba priniesť aspoň pre jedného licenciu k sobášu od svojho vlastného farára. Kánonický pobyt máte vo farnosti, na území ktorej fyzicky žijete minimálne tri mesiace. Pozor, kánonický pobyt je nezávislý od miesta trvalého pobytu, uvedeného v dokladoch i od miesta vášho krstu! (Príklad: Snúbenec je prihlásený na trvalý pobyt na Pivovarskej ulici (naša farnosť), ale fyzicky už rok žije v Dubline, kánonicky patrí do tamojšej katolíckej farnosti. Snúbenica má žije vo farnosti Bytčica, má tam kanonický pobyt. K zápisu musia priniesť licenciu k sobášu buď z Dublinskej farnosti (pre snúbenca) alebo z farnosti Bytčica (snúbenica). Bez platnej licencie nemôžeme asistovať pri uzatváraní manželstva.   

2. Prípravný kurz pred manželstvom

Pred sobášom musíte absolvovať prípravu (náuky). Naša farnosť je zapojená do projektu Kurzov prípravy na manželstvo. Registráciu a informácie nájdete na webovej stránke www.domanzelstva.sk. Bez potvrdenia o absolvovaní kurzu nemôžeme asistovať pri uzatváraní vášho manželstva.

Samozrejme v prípade záujmu môžete absolvovať prípravu aj v inej forme (prípravné kurzy, realizované v rôznych farnostiach, UPC, spoločenstvách, prípadne aj v zahraničí). Oznámte nám to prosím vopred a po absolvovaní prineste potvrdenie.

3. Liturgická náuka

Dohodnite si na niektorý deň v týždni pred sobášom záverečné stretnutie o priebehu sobášnych obradov.

4. Matričný úrad

Aspoň jeden mesiac pred sobášom sa prihláste na Matričnom úrade mesta Žilina, kde dostanete potvrdenie o zápise. Na MÚ si zoberte rodné listy a občianske preukazy.

5. Výzdoba kostola a hudba pri obrade

Podrobnosti k výzdobe kostola si dohodnite v kancelárii. Tu dostanete aj kontakty na organistov. Dohodnite si s nimi minimálne mesiac dopredu hudobnú stránku sobášneho obradu.