Ako vybaviť: Prvé sväté prijímanie detí

uverejnené 11. 10. 2013, 6:59 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 19. 2. 2018, 0:23 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]
Deti môžu vstúpiť do prípravy na prvé sväté prijímanie v treťom ročníku základnej školy. V našej farnosti preferujeme prípravu v líniách: rodina, farnosť, škola.

Vzdialenú prípravu v rodine (modlitba, čítanie Božieho slova, pravidelná účasť na svätých omšiach, najlepšie za účasti detí) a škole (vyučovanie náboženstva alebo náboženskej výchovy) považujeme za nutný predpoklad a samozrejmosť.

Do bezprostrednej prípravy vstupujú deti vo farnosti.

Sv. prijímanie: šk. rok 2017/2018

v Slávnosť sv. prijímania: sobota 5.5.2018 o 10.00hod.

v Sviatosť zmierenia detí: piatok 4.5.2018 o 16.00hod. – rodičov prosíme, aby využili príležitosti od pondelka do štvrtku. /streda celodenná spovedná služba/

v Nácvik slávnosti: streda 2.5.2018 o 18.30hod. /po sv. omši/

v Skúšanie detí: v týždni od 16. do 20.4.2018

v Stretnutia – nedele: 14.1,18.2,11.3,15.4., 22.4., 29.4.

v Príprava:

1.     Nedeľné a sviatočné omše

2.     Prípravné stretnutia vo farnosti

3.     vyučovanie náboženstva v škole

4.     preberanie tém v rodine /odovzdáme 14.1./


v technické záležitosti, ako oblečenie /doporučujeme spoločné/, výzdoba, foto, príp. kamera a podobne bude záležať na vašej dohode. My sa budeme snažiť a duchovný priebeh, na vás, milí rodičia sú technické záležitosti...


PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ ZMIERENIA A

NA 1. SV. PRIJÍMANIE

Šk. rok 2017/2018

 Záverečná schéma

 O čom je kresťanstvo?

Boh žije v Nebi ako Rodina Troch osôb – Otca, Syna a Ducha Svätého. Tieto tri osoby žijú ako tí najlepší druhovia a priatelia a sú si tak blízki, že dohromady nie sú tromi bohmi, ale len jedným Bohom. Spoločne im preto hovoríme Trojjediný Boh, či Najsvätejšia Trojica.

Boh nás stvoril na to, aby sme s Ním mohli žiť v Nebi tento skvelý život, ktorý žije On sám v Trojici.

Preto prišiel medzi nás Boh Syn, Druhý z najsvätejšej Trojice, aby nás pozval do Neba a zaviedol nás tam. Žil medzi nami ako človek, rovnaký, ako ktokoľvek z nás. Volal sa Ježiš Kristus.

Aby to uskutočnil, urobil štyri veci:

 · OHLASOVAL a oznamoval všetkým ľuďom toto pozvanie od Boha;

 · UČIL nás, čo musíme urobiť, aby sme mohli v Nebi s Bohom žiť;

 · ZALOŽIL Katolícku Cirkev, v ktorej sa môžeme tomuto všetkému naučiť;

 · DAROVAL svojej Katolíckej Cirkvi sviatosti – mocné dary, ktoré nám dávajú silu Nebo skutočne aj dosiahnuť a splniť všetko, čo je na to potrebné.

 Čo musím urobiť, aby som s Bohom mohol žiť v Nebi?

Kým žijem v hriechu, nemôžem žiť s Bohom v Nebi, lebo v Nebi žiaden hriech nie je a ani byť nemôže.

HRIECH je to, keď nežijem a nekonám tak, ako Boh.

· Ťažký (smrteľný) hriech znamená, že zrádzam priateľstvo s Ježišom a uprednostňujem pred Ním niečo iné. Navonok sa to prejaví tak, že nežijem podľa Jeho slov, ani podľa Božích prikázaní a hoci viem, že je to hriech, rozhodnem sa ho konať.

· Ľahký hriech neničí moje priateľstvo s Ježišom. Spočíva v tom, že hoci sa snažím najlepšie ako viem, z nejakých dôvodov sa mi nepodarí žiť a konať úplne podľa vzoru a slov Ježiša Krista.

Kedykoľvek konám hriech – čiže nežijem Boží život a nekonám Božie skutky – vzďaľujem sa od Boha i od Neba i od Katolíckej Cirkvi.

Ak chcem žiť s Bohom v Nebi, musím preto najprv ZANECHAŤ hriech. To znamená:

· PRIZNAŤ si ho: „Som hriešnik!“ – a nevyhovárať sa, nevykrúcať, neospravedlňovať,…

· ZANECHAŤ ho, čiže všetko zlo, ktoré odporuje prikázaniam Boha;

  Potom sa musím od Ježiša NAUČIŤ:

· ŽIŤ nebeským životom (tak, ako ho žije v Nebi Trojjediný Boh a ako ho žil na zemi Boh Syn, keď sa stal človekom Ježišom Kristom);

· KONAŤ Božie skutky (tak, ako ich na zemi konal Boh Ježiš Kristus).

Aby som to dokázal, musím pravidelne čerpať silu zo sviatostí, obzvlášť z častého a pravidelného svätého prijímania pri svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok, ale, ak sa mi dá, aj cez týždeň a z pravidelného pristupovania ku svätej spovedi.

Čo budem konať pri Prvom svätom prijímaní?

· Budem skladať krstný sľub

· ktorým sa prihlásim k životu s Ježišom v Jeho Cirkvi.

· Na znak toho pristúpim ku svätej spovedi,

· aby som toto všetko mohol zavŕšiť vo sviatosti Eucharistie – sv. omši so svätým prijímaním.

Čo znamená zložiť krstný sľub?

Krstným sľubom uzatváram s Pánom Ježišom ZMLUVU O PRIATEĽSTVE. Zaväzujem sa v nej, že:

· Tak ako Pán Ježiš pred všetkým uprednostnil mňa a radšej zomrel, než by ma opustil, aj ja UPREDNOSTNÍM SVOJHO PRIATEĽA PÁNA JEŽIŠA pred všetkým ostatným v mojom živote.

· Preto sa ZRIEKNEM HRIECHU: už nikdy viac nebudem konať nič, čo je hriechom. Odnaučím sa po hriechu aj túžiť, takže ma už vôbec nebude zaujímať ani lákať! A už nikdy nebudem načúvať Diablovi – Nepriateľovi Boha i ľudí – ktorý by bol rád, aby som hrešil a nedostal sa nikdy do Neba a skončil navždy v biede Pekla ako jeho, Satanov otrok.

· Budem VERIŤ a prijímať všetko, čo mi Ježiš hovorí, čomu ma učí a kam ma pozýva.

· PRIHLÁSIM sa do Katolíckej Cirkvi, aby som sa v nej učil nebeskému životu, žil v nej s Ježišom a ostatnými bratmi a sestrami katolíkmi a členmi Ježišovej Božej Rodiny Cirkvi a spolu s nimi napredoval smerom do Neba, až kým ho úplne nedosiahnem.

· BUDEM ŽIŤ A KONAŤ ako žiak a priateľ Ježiša Krista, ako „Dieťa Svetla“ Božieho.

· BUDEM PRAVIDELNE ČERPAŤ SILU z liturgie (napríklad sv. omša) a sviatostí Cirkvi, obzvlášť z pravidelného svätého prijímania (aspoň každú nedeľu) a pravidelnej svätej spovede (aspoň raz do mesiaca). 


18.2.2018:

Čo je to svätá spoveď a čo v nej musím vykonať?

Sviatosť pokánia je mocný dar, ktorý nám umožňuje: získať od Boha odpustenie hriechov, ktorými sme Ho zneuctili; zmieriť sa s Ježišom Kristom i s Jeho Katolíckou Cirkvou; získať Božiu silu uzdraviť sa z hriechu a úplne ho zanechať. Na spoveď idem vždy na Veľkú noc; vždy keď zradím Ježiša Krista, môjho Priateľa, ťažkým hriechom a zničím tak naše priateľstvo; a najlepšie pravidelne raz do mesiaca, kedy sa nielen vyspovedám, ale aj poradím s kňazom o tom, ako najlepšie svoje hriechy zanechať a ako najlepšie žiť nový život s Ježišom.

Aby som sa platne vyspovedal:

1. Najprv spoznám s pomocou spovedného zrkadla svoje hriechy!

2. Musí mi ich byť naozaj a úprimne ľúto!

3. Musím si v sebe vzbudiť skutočný úmysel viac ich už nikdy viac neurobiť – nech to stojí, čo to stojí!

4. Potom príde na rad spoveď, v ktorej hriechy vyznám a prijmem odpustenie.

5. Nakoniec vykonám skutok pokánia, ktorý mi kňaz v spovedi určil a napravím spôsobenú škodu.

Čo je to Eucharistia, svätá omša a sväté prijímanie?

Pri Poslednej večeri Ježiš, prv než ho zajali a umučili na kríži, založil slávnosť určenú iba Jeho oddaným priateľom, nikto iný sa jej zúčastniť nesmie. Volá sa svätá omša. Z Ježišovho poverenia a v Ježišovom Mene ju slávia po celom svete biskupi a kňazi. Svätá omša je SPRÍTOMNENÍM Ježišovej obety na kríži, počas nej sa všetci, ktorí na nej sme, stávame prítomní na Ježišovej Poslednej večeri s apoštolmi – a Ježišova Posledná večera sa stáva prítomnou v našom kostole.

Vo svätej omši sa obetovaný chlieb premieňa na skutočné Ježišovo Telo a obetované víno na skutočnú Ježišovu Krv. Sám Ježiš je tak pri omši telesne prítomný v spôsoboch (čiže podobe) chleba a vína. Hovoríme tomu PREPODSTATNENIE: chlieb i víno už viac nie sú chlebom ani vínom, ale stali sa Živým Ježišom Kristom (zmenila sa ich podstata), ale pritom si stále ponechali vonkajšie znaky a podobu chleba a vína: chuť, farbu, tvar, vôňu,…

Tomuto Ježišovi, ktorý je takto prítomný medzi nami, hovoríme EUCHARISTIA. Vrcholom svätej omše je sväté prijímanie – COMMUNIO (komúnio) s Ježišom. Značí to, že vo svätom prijímaní Ježiš v podobe Eucharistie prichádza ku každému z nás, aby sa nám úplne a celý daroval a už navždy celý patril nám a bol našim najvernejším priateľom, až na smrť. A my Ho prijímame rovnakým spôsobom: že sa Mu úplne a celí darujeme, aby sme už navždy patrili Jemu, aby sme boli Jeho najvernejší priatelia a radšej zomreli, než by sme Ho zarmútili, sklamali, zradili, či opustili. Ak by sme tak neurobili, neprijali by sme Ježiša, aj keby sme Chlieb-Eucharistiu ústami prijali a prehltli.

 

Čo znamená žiť ako dieťa Svetla a slúžiť Ježišovi v Cirkvi?

Ježiš Kristus prišiel na svet zhromaždiť všetkých ľudí do svojej rodiny, ktorou je Cirkev. Prijať toto Ježišovo pozvanie znamená tri veci:

1. Stať sa Ježišovým priateľom a učiť sa od Neho žiť tak, aby som sa páčil Ježišovi a aby mal zo mňa radosť aj Boh Otec i Boh Duch Svätý v Nebi.

2. Stať sa priateľom a bratom všetkých členov Cirkvi a učiť sa s nimi žiť ako tá najlepšia rodina, ako tí najskvelejší priatelia, ako tí najlepší a najoddanejší priatelia – pretože presne toto a nič iné Cirkev je a ak by som toto nežil, stále by som nepatril do Ježišovej Rodiny, Cirkvi.

3. Urobiť všetko pre to a vynaložiť všetky svoje sily na to, aby sa členmi tejto rodiny a našimi bratmi a sestrami stali všetci ľudia všade na svete. Toto posledné je totiž Ježišovou prácou a túžbou. Na tomto pracoval, kým bol na Zemi ako človek, na tomto pracuje aj dnes prostredníctvom Ducha Svätého, ktorého nám v Cirkvi daroval. Kvôli tomu nám odovzdal Božie slovo a ustanovil v Cirkvi apoštolský úrad. Kvôli tomu nám daroval obrovský a mocný dar sviatostí a obzvlášť Eucharistie. Kvôli tejto jednej veci sa nechal aj pribiť na kríž a sám seba obetoval pre to, aby všetci ľudia mohli žiť v Božej rodine šťastne, radostne a dokonca naveky v Nebi. Ako by sme mohli byť priateľmi Ježiša Krista a hlásiť sa k Nemu, ak by sme v sebe nemali rovnakú túžbu po tom istom a ak by sme rovnako odhodlane nevložili všetky svoje sily a schopnosti do jej naplnenia? To by nešlo, že?

Ako môžem slúžiť Ježišovi v Cirkvi?

· VŠEOBECNE tým, že vždy, všade a vo všetkom usilujem o naplnenie Ježišovej túžby: aby sme v Cirkvi všetci boli najlepšími možnými priateľmi a bratmi a sestrami; a aby sa členmi Cirkvi stali všetci ľudia všetkých čias a všetkých národov, obzvlášť tí, s ktorými žijem. A, samozrejme, budem sa učiť, ako to robiť správne a budem v tomto umení stále viac vzrastať

· KONKRÉTNE – v Cirkvi, ako v každej dobrej rodine, si delíme medzi sebou prácu a služby a slúžime si a pomáhame tak aj navzájom: farár káže a vysluhuje sviatosti a slávi svätú omšu; miništranti miništrujú, spevokol spieva, organista hrá, lektori čítajú v kostole Božie slovo a vyučujú ho ľudí, žalmisti spievajú žalmy, kostolník sa stará o Boží chrám a aby bolo všetko riadne pripravené, evanjelizátori ohlasujú Krista na evanjelizačných akciách, katechéti vyučujú o Kristovi (aj v škole) a poučujú ľudí o Pánu Bohu a živote s Ním, animátori vedú malé spoločenstvá, členovia charity sa starajú o ľudí, ktorí sú slabí, chorí, chudobní a v núdzi, farská pastoračná rada vo dne v noci uvažuje, ako čo najlepšie toto poslanie konať a farská ekonomická rada zase o tom, ako naň čo najlepšie využiť farský majetok a peniaze… Aj Ty si určite nájdeš vo farnosti nejakú podobnú službu, aby si sa do nej naplno začlenil!