Ako vybaviť: Pohreb

uverejnené 11. 10. 2013, 6:58 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 9. 9. 2017, 0:23 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]

Pohreb zosnulého sa koná vo farnosti, podľa bydliska zosnulého (nie kde zosnulý, alebo príbuzní chodia do kostola!). Príbuzným zomrelého doporučujeme, aby pohrebné obrady boli vykonané v chráme. Zádušná svätá omša, podľa dohody s príbuznými zosnulého, je v deň pohrebu, alebo iný deň ráno o 07:00 hod. v katedrále.

1. Pohreb zosnulého najprv nahlásia pozostalí pohrebnej službe podľa vlastného výberu. 

Pohrebná služba preskúma časové možnosti, kedy môže byť pohreb (treba totiž skoordinovať termíny všetkých pohrebných služieb, termíny viacerých farností, pohreby iných cirkví a štátne pohreby; túto koordináciu nezabezpečuje farský úrad). Po zistení časových možností kontaktuje pohrebná služba príslušný farský úrad podľa bydliska zosnulého a podľa priania príbuzných dohodne s farským úradom deň, hodinu a miesto pohrebu. Prosíme, nepovažujte termín za dohodnutý bez odsúhlasenia farským úradom. Ak sa pohrebné obrady uskutočnia iba v niektorom dome nádeje, pohrebná služba zabezpečuje aj spevákov pri obrade.

2. Po stanovení predbežného termínu niekto z blízkych príbuzných príde v úradných hodinách do kancelárie farského úradu a dohodne ostatné podrobnosti, týkajúce sa pohrebných obradov (údaje do pohrebnej matriky, svätá omša za zomrelého...). Predbežný termín je potvrdený až pri osobnom stretnutí v kancelárii farského úradu.

Na základe dohody správy cintorínov, pohrebných služieb a farností dekanátu sa nepochováva cez víkend, štátne sviatky, cirkevne prikázané sviatky a slávnosti.

3. Kresťanov spája viera vo vzkriesenie tela a večný život. Pohrebný obrad pre nás nie je definitívnou rozlúčkou, ale časom intenzívnej modlitby za zosnulého. Okrem modlitby odporúčame plnú účasť na svätej omši (sväté prijímanie) a sviatosť zmierenia (spoveď).