Liturgia‎ > ‎

Farnosť tvoria ľudia, ktorí spolu slávia...


Krst dospelých

uverejnené 12. 10. 2013, 2:24 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 12. 10. 2013, 2:24 ]

Krst dospelých

Príprava krstu dospelého prebieha minimálne jeden až dva roky individuálnou alebo skupinovou formou (v závislosti od počtu záujemcov) po dohode farára s katechumenom. V prípade záujmu kontaktujte p. farára osobne alebo emailom (farnost.zilina@gmail.com).

Príprava by mala mať nasledovný priebeh:

Predkatechumenát 

V tomto období sa záujemca zoznamuje s kresťanským náboženstvom a so zásadami kresťanského života. Primeraným spôsobom sa mu vysvetľuje evanjelium. Cirkev počas zhromaždenia alebo miestneho spoločenstva vľúdnym spôsobom prijíma týchto “sympatizujúcich” ľubovoľne bez obradov. Sú podporovaní primeranými modlitbami. Keď žiadateľ krstu dospeje čase k vyznaniu viery v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa, potom pred farnosťou je prijatý do katechumenátu.

Katechumenát

Katechumen (kandidát krstu) prechádza ďalšou dvojstupňovou prípravou:

1. Významnou udalosťou je prijatie medzi katechumenov, lebo vtedy kandidáti prvý raz verejne prejavujú svoju vôľu pred Cirkvou, ich túžba sa tak stáva verejnou. Vyžaduje sa, aby kandidáti mali určité základy duchovného života a poznali prvotnú vierouku, začiatočné obrátenie a vôľu zmeniť život a vojsť do spoločenstva s Bohom v Kristovi. Za pomoci duchovných pastierov, ručiteľov, príbuzných a katechétov sa posúdi súcosť, čiže vonkajšie znaky týchto dispozícií. Po slávnosti sa zapíšu do knihy katechumenov. Od tejto chvíle katechumeni už patria do Kristovej rodiny. Je vecou ich srdca, aby sa zúčastňovali na bohoslužbe slova a prijímali požehnania a sväteniny.

2. Zaradenie katechumenov medzi čakateľov na krst. Je to obdobie očisťovania. Spravidla sa koná v pôste. Je to hlbšia príprava ducha i srdca. Cirkev koná “vyvolenie”, čiže výber súcich na prijatie sviatostí. Je to aj “zápis mena”, lebo vybraní Cirkvou sa zapíšu do knihy vyvolených. Žiada sa znalosť kresťanskej náuky, zmysel pre vieru a lásku, aj posudok o ich súcosti. Pri obrade sa má vyjadriť ich rozhodnutie aj rozhodnutie biskupa alebo jeho delegáta. Od toho dňa sa katechumeni volajú “vyvolení”. Viac je to čas obnovy než katechézy, srdce sa očisťuje pomocou spytovania svedomia a pokánia.

Skrutíniá

Cieľom skrutíníí je odhaliť slabé, posilniť zdravé, oslobodiť od hriechu, primknúť sa ku Kristovi, "Ceste, Pravde a Životu." Sem patria bohoslužby s tromi žehnaniami – skrutíniami. Katechumenom sa zverujú potom poklady Cirkvi: symbol (Vyznanie viery) a Modlitba Pána (Otče náš).

Krst a birmovanie počas Veľkonočnej vigílie

Najvhodnejší čas pre slávenie týchto sviatostí je svätá omša vo Veľkonočnej vigílii, ktorej liturgia výslovne počíta s vysluhovaním týchto sviatostí.

Podrobnejšie o katechumenáte si môžete prečítať vo výbornom článku na stránke www.rimavskasobota.fara.sk.

Krstný obrad

uverejnené 12. 10. 2013, 2:19 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 12. 10. 2013, 2:22 ]

Krstný obrad

I. OBRAD PRIVÍTANIA DIEŤAŤA

72. Krst nech sa podľa možnosti udeľuje v nedeľu. Vtedy si totiž Cirkev pripomína veľkonočné tajomstvo. Krst sa vysluhuje za účasti veriacich, najmä príbuzných. 73. Dieťa majú dať pokrstiť otec a matka. Sprevádzajú ich krstní rodičia. 74. Veriaci môžu spievať vhodný žalm alebo inú vhodnú pieseň. Zatiaľ krstiteľ v albe alebo v superpelícii a štóle, prípadne aj v pluviáli (jeho farba sa riadi príslušným sviatočným dňom), ide s miništrantmi ku bráne kostola alebo na to miesto v kostole, kde sa zhromaždili rodičia a krstní rodičia s krstniatkom. 75. Kňaz pozdraví prítomných, najmä rodičov a krstných rodičov, a vyjadrí radosť nad tým, že rodičia prijali dieťa ako Boží dar. Veď Boh je prameňom všetkého života a teraz chce dieťaťu uštedriť aj svoj vlastný život. Prehovorí k nim takto alebo podobne.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pán s vami. (Alebo: Milosť nášho Pána Ježiša Krista ... )

R. I s duchom tvojím.

Milí rodičia a krstní rodičia, drahí bratia a sestry, s radosťou vás vítam v tomto Božom chráme. Zhromaždili ste sa, aby ste boli svedkami krstnej slávnosti, pri ktorej sa duchovne znovuzrodí toto dieťa a stane sa dieťaťom Božím a členom Kristovej Cirkvi. Vy, milí rodičia, prijali ste dieťa s radosťou ako Boží dar, lebo Boh je prameňom všetkého života. A teraz vo svojej nekonečnej láske chce dať vášmu dieťaťu nový, božský život, aby mohlo žiť s ním večne.

76. Kňaz sa opýta rodičov:

Kňaz: Aké meno dávate svojmu dieťaťu?
Rodičia: M.
Kňaz: Čo si žiadate od Božej Cirkvi pre M. ?
Rodičia: Krst.

77. Kňaz potom osloví rodičov takto (alebo podobne):

Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti?
Rodičia: Áno.

78. Kňaz sa obráti ku krstným rodičom a pýta sa ich takto (alebo podobne):

A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať?
Krstní rodičia: Áno.

79. Kňaz potom pokračuje:

M. (Milé dieťa), svätá matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene ta poznačujem znakom kríža.

A bez slova poznačí dieťa krížom na čele. Potom vyzve rodičov, pripadne aj krstných rodičov, aby aj oni poznačili dieťa znakom kríža:

Aj vy, rodičia (a krstní rodičia), poznačte dieťa na čele znakom Krista, nášho Spasiteľa.

Rodičia (a krstní rodičia) mlčky poznačia dieťa znakom kríža. 80. Kňaz vyzve prítomných, aby sa zúčastnili na bohoslužbe slova:

Milí rodičia, drahí veriaci, zúčastnite sa teraz nábožne na bohoslužbe slova, aby sme sa pred úkonom sviatostného tajomstva posilnili vo viere a aby sme spoločnou modlitbou vyprosili hojné ovocie sviatosti.

Idú na miesto, kde sa bude konať bohoslužba slova. Spievajú primeranú pieseň, napr. žalm 84, 7-9ab alebo prvý verš z piesne JKS č. 492.

II. BOHOSLUŽBA SLOVA

81. Číta sa jedna alebo aj dve z perikop určených pre slávnosť krstu. Z evanjeliových čítaní sú to predovšetkým: Jn 3, 1-6; Mt 28, 18-20; Mk 1,9-11; Mk 1, 13-16. Z ďalších, ktoré sú v dodatku, možno vybrať podľa želania rodičov, prípadne tie, ktoré sa dotýkajú ich duchovných potrieb. Ak sú dve čítania, možno spievať aj responzóriové žalmy a verše, ako sú uvedené v dodatku, str. 67 a nasl.

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Marka (1, 9 – 11)

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Len čo vystúpil z vody, videl, ako sa otvorili nebesia a Duch ako holubica zostúpil na neho. A z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."

Počuli sme slovo Pánovo.

82. Po čítaní povie kňaz krátku homíliu. V nej objasní, čo sa prečítalo, privedie prítomných k hlbšiemu chápaniu sviatosti krstu a povzbudí najmä rodičov a krstných rodičov k plneniu povinností, ktoré vyplývajú z krstu. 84. Nasleduje spoločná modlitba:

Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za toto dieťa, ktoré má prijať milosť krstu. Modlime sa aj za jeho rodičov a krstných rodičov i za všetkých pokrstených.


1. Pane Ježišu, daj tomuto dieťaťu účasť na tajomstve tvojej smrti a zmŕtvychvstania.

Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.

2. Udeľ mu milosť znovuzrodenia a začleň ho do svätej Cirkvi.

3. Upevni ho vo viere a urob z neho verného učeníka a svedka tvojho evanjelia.

4. Pomáhaj mu k svätosti života a veď ho do radostí svojho kráľovstva.

5. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje dieťa.

6. Zachovaj vo svojej láske aj rodinu tohto dieťaťa.

7. Aj nás všetkých obnov, Pane, aby sme si živšie uvedomili svoje znovuzrodenie v krste.


85. Teraz kňaz vyzve prítomných, aby vzývali svätých.

Kňaz: A teraz sa obráťme k svätým o pomoc.
Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás.
Svätý Jozef, oroduj za nás.
Svätý Peter a Pavol, orodujte za nás.
Svätý M., (patrón dieťaťa), oroduj za nás.
Svätí anjeli strážcovia, orodujte za nás.
Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás.

EXORCIZMUS A PREDKRSTOVÉ POMAZANIE

86. Po spoločnej modlitbe kňaz sa modli s vystretými rukami nad dieťaťom:

Všemohúci večný Bože,
ty si poslal na svet svojho Syna,
aby zlomil moc zlého ducha, ducha neprávosti,
a vytrhol nás z temnôt a preniesol
do obdivuhodného svetla tvojho kráľovstva;
pokorne ťa prosíme:
zbav toto dieťa dedičného hriechu,
urob z neho chrám svojej slávy
a daj, aby v ňom prebýval Duch Svätý.
Skrze Krista, nášho Pána.

Všetci: Amen.

87. Kňaz pokračuje:

Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa;
na znak toho ťa pomažeme olejom spásy
v Kristovi, našom Pánovi,
ktorý žije a kraľuje na veky vekov.
Všetci: Amen.

Potom kňaz pomaže dieťa na prsiach olejom katechumenov. 89. Potom sa ide ku krstiteľnici alebo do presbytéria, podľa toho, kde je vhodnejšie udeľovať krst.

III. SLÁVNOSŤ KRSTU

90. Pri krstiteľnici kňaz krátko pripomenie prítomným obdivuhodný úmysel Pána Boha, ktorý chce vodou posvätiť dušu i telo človeka. Môže to urobiť týmito alebo podobnými slovami:

Modlime sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Otcu všemohúcemu, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a z Ducha Svätého.


Kňaz: Dobrotivý Otče, ty nám v krstnom prameni dávaš nový život, život Božích detí.

Všetci: Velebíme ťa, Bože.

Kňaz: Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš v jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým.

Všetci: Velebíme ta, Bože.

Kňaz: Ty vlievaš do našich sŕdc Ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj.

Všetci: Velebíme ta, Bože.

Kňaz: Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radostne hlásali Kristovo evanjelium.

Všetci: Velebíme ťa, Bože.

Kňaz: Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme tvojho služobníka M. (tvoju služobnicu M.). Veď si ho (ju) vo viere Cirkvi povolal k prameňu znovuzrodenia, aby mal (a) život večný. Skrze Krista, nášho Pána.

Všetci: Amen.


ZRIEKNUTIE SA ZLÉHO DUCHA A VYZNANIE VIERY

93. Kňaz sa prihovorí k rodičom a krstným rodičom týmito slovami:

Milí rodičia a krstní rodičia, priniesli ste toto dieťa na krst. Dobrý Pán Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovuzrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chráňte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje boží život v človekovi.

Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení; zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru v Ježiša Krista, ako v neho verí Cirkev. V tejto viere sa udeľuje deťom krst.

94. Potom sa kňaz pýta:

Kňaz: Zriekate sa zlého ducha?

Rodičia a krstní rodičia: Zriekam.

Kňaz: Aj všetkých jeho skutkov?

Rodičia a krstní rodičia: Zriekam.

Kňaz: Aj všetkých jeho pokušení?

Rodičia a krstní rodičia: Zriekam.

95. Potom kňaz vyžiada od rodičov a krstných rodičov trojité vyznanie viery:

Kňaz: Veríte v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?

Rodičia a krstní rodičia: Verím.

Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?

Rodičia a krstní rodičia: Verím.

Kňaz; Veríte v Ducha Svätého, vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?

Rodičia a krstní rodičia: Verím.

96. Všetci zhromaždení spolu s kňazom vyslovia svoj súhlas s týmto vyznaním viery.

Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
Všetci: Amen.

KRST
97. Kňaz vyzve rodinu, aby pristúpila ku krstiteľnici. Pýta sa rodičov a krstných rodičov:

My všetci sme teraz s vami vyznali vieru Cirkvi. Chcete teda, aby M. bol (a) pokrstený (á) v tejto viere?
Rodičia a krstní rodičia: Chceme.

Kňaz hneď krstí dieťa a hovorí:

M., ja ta krstím v mene Otca
poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody prvý raz,

i Syna
poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody druhý raz,

i Ducha Svätého.
poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody tretí raz.

Po krste dieťaťa sa odporúča zvolanie, ako je v dodatku, (str. 81-84). napr:

Otvor náruč, svätá Cirkev, a objím dieťa, ktoré vo vode znovuzrodil svätý Duch Boží.

IV. VYSVETĽUJÚCE OBRADY - POMAZANIE PO KRSTE

98. Kňaz hovorí:

Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista,
oslobodil ťa od hriechu,
znovuzrodil ťa z vody a z Ducha Svätého
a začlenil ťa medzi svoj ľud.
Teraz ťa poznačuje krizmou spásy,
aby si bol údom Krista kňaza, proroka a kráľa
a mal život večný.
Všetci: Amen.

Tu kňaz mlčky pomaže sv. krizmou dieťa na temene hlavy.

ODOVZDANIE BIELEHO RÚCHA

99. Kňaz hovorí:

M., stal (a) si sa novým stvorením a obliekol (obliekla) si sa v Krista. Toto biele rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesol (priniesla) nepoškvrnené do života večného.

Všetci: Amen.

A položí na dieťa biele rúcho. Iná farba sa nepripúšťa, iba ak by to vyžadoval miestny zvyk. Odporúča sa, aby si každá rodina zadovážila krstnú košieľku.

ODOVZDANIE ZAŽATEJ SVIECE

100 Kňaz vezme do rúk veľkonočnú sviecu a povie:

Prijmite svetlo Kristovo.

Otec alebo krstný otec (krstná matka) zažne sviecu svojho dieťaťa od veľkonočnej sviece.

101. Potom kňaz hovorí:

Milí rodičia a krstná matka (krstný otec, krstní rodičia), vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď' príde v nebeskej sláve.

V. ZÁVEREČNÉ OBRADY

103. Kňaz stojí pred oltárom a osloví rodičov, krstného rodiča (krstných rodičov) a ostatných prítomných takto (alebo podobne):

Bratia a sestry, toto dieťa sa teraz krstom znovuzrodilo a stalo sa Božím dieťaťom. Keď neskôr prijme sviatosť birmovania, dostane plnosť darov Ducha Svätého a bude svedčiť o Kristovi. A keď' prijme Sviatosť Oltárnu, bude mat účasť na oltárnej obete a v Cirkvi bude volať Pána Boha svojím Otcom. Aj my sme boli prijatí za Božie deti. Preto sa v duchu Božích deti modlime v jeho mene, ako nás naučil náš Pán:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás od zlého.

104a. Potom kňaz povie: 

Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi.

Rodičia trochu nadvihnú dieťa a hovoria (kňaz môže predriekať):

Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.

POŽEHNANIE A PREPUSTENIE

105. Kňaz žehná matku, ktorá drží v náručí svoje dieťa. Rozprestrie nad ňu ruky a hovorí:

Nech žehná matku tohto dieťaťa Pán Boh všemohúci,
ktorý vo svojom Synovi, narodenom z Márie Panny,
dáva kresťanským matkám radostnú nádej,
že ich deti budú mat život večný.
A keď teraz ďakuje za dar dieťaťa,
nech jej dá milosť,
aby aj so svojím dieťaťom neprestajne vzdávala vďaky
v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
Všetci: Amen.

Kňaz žehná otca

Nech žehná otca tohto dieťaťa pán Boh všemohúci,
darca života pozemského, a nebeského,
nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou 
bol svojmu dieťaťu prvým svedkom viery v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
Všetci: Amen.

Kňaz žehná aj ostatných prítomných:

Nech žehná tu prítomných veriacich Pán Boh všemohúci,
ktorý nás z vody a z Ducha Svätého
znovuzrodil pre život večný;
nech im dá milosť, aby boli vždy a všade
živými členmi jeho ľudu
a nech im uštedri svoj pokoj
v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
Všetci: Amen.

Kňaz: Nech vás žehná všemohúci Boh, otec i Syn i Duch Svätý.
Všetci: Amen.
Kňaz: Iďte v mene Božom.
Všetci: Amen.

Celý krstný obrad je popísaný napríklad na stránke www.starabystricafara.sk.

Krst detí

uverejnené 12. 10. 2013, 2:16 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 12. 10. 2013, 2:59 ]

Krst detí

Milí rodičia,

ak sa rozhodujete pre krst vášho dieťaťa v Katolíckej cirkvi, je to pre nás prejav dôvery a prameň nádeje, že ste sami rozhodnutí žiť životom zodpovedných, zrelých kresťanov, pripravených a túžiacich odovzdávať poklad viery nasledujúcim generáciám. No v našom spoločenstve žijú aj bratia a sestry, ktorí sa v živote viery zastavili niekde na začiatku pri naivnej detskej viere alebo sú niekde na polceste, zmietaní neistotou, pochybnosťami, ľahostajnosťou a nezriedka veľkou náboženskou neznalosťou. Krst pokladáme za kľúčové rozhodnutie v živote človeka a nikdy sa pre nás nemôže stať len formálnym doplnkom milej rodinnej slávnosti.

Krst je pre rodičov veľkým záväzkom. Pouvažujte nad otázkou z krstného obradu: 

"Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti?"

Rovnaký záväzok berú na seba aj krstní rodičia: 

"A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať?" Krstní rodičia berú na seba záväzok pomáhať rodičom vychovávať dieťa vo "viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus."

Takúto povinnosť je človek schopný naplniť jedine v tom prípade, ak sám žije to, k čomu sa zaviazal. Ak dôsledne žije podľa Božích prikázaní, motivovaný láskou k Bohu i všetkým ľuďom, podľa učenia a príkladu Ježiša Krista, uchovávaného a odovzdávaného v Cirkvi. Spĺňate vy aj budúci krstní rodičia tento predpoklad? Ak vo svojom živote objavujte v porovnaní s kresťanským ideálom nedostatky, prehĺbte svoju vieru pravidelnou účasťou na liturgii, pristupovaním ku sviatostiam, katechézou či štúdiom. Aj naša farnosť ponúka viacero projektov, ktoré by vám mohli byť v tomto nápomocné.

Skôr ako začnete vybavovať krst, prečítajte si prosím pozorne aj články: Krst I Krst dospelých I Ako vybaviť krst I Krstný obrad.

Pohrebné obrady

uverejnené 11. 10. 2013, 7:38 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 11. 10. 2013, 8:04 ]

Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi. Služba Cirkvi tu má za cieľ jednak vyjadriť účinné spoločenstvo so zosnulým a jednak umožniť na ňom účasť spoločenstvu zídenému na pohrebe a ohlasovať mu večný život. (KKC 1684)

Rozličné pohrebné obrady vyjadrujú veľkonočný ráz kresťanskej smrti a zodpovedajú situáciám a tradíciám jednotlivých krajín, aj čo sa týka liturgickej farby. (KKC 1685)

Ako vybaviť pohrebné obrady?

1. Pohreb zosnulého najprv nahlásia pozostalí pohrebnej službe podľa vlastného výberu. Pohrebná služba preskúma časové možnosti, kedy môže byť pohreb (treba totiž skoordinovať termíny všetkých pohrebných služieb, termíny viacerých farností, pohreby iných cirkví a štátne pohreby; túto koordináciu nezabezpečuje farský úrad). Po zistení časových možností kontaktuje pohrebná služba príslušný farský úrad podľa bydliska zosnulého a podľa priania príbuzných dohodne s farským úradom deň, hodinu a miesto pohrebu. Prosíme, nepovažujte termín za dohodnutý bez odsúhlasenia farským úradom. Ak sa pohrebné obrady uskutočnia iba v niektorom dome nádeje, pohrebná služba zabezpečuje aj spevákov pri obrade.

2. Po stanovení predbežného termínu niekto z blízkych príbuzných príde v úradných hodinách do kancelárie farského úradu a dohodne ostatné podrobnosti, týkajúce sa pohrebných obradov (údaje do pohrebnej matriky, svätá omša za zomrelého...). Predbežný termín je potvrdený až pri osobnom stretnutí v kancelárii farského úradu.

Na základe dohody správy cintorínov, pohrebných služieb a farností dekanátu sa nepochováva cez víkend, štátne sviatky, cirkevne prikázané sviatky a slávnosti.

3. Kresťanov spája viera vo vzkriesenie tela a večný život. Pohrebný obrad pre nás nie je definitívnou rozlúčkou, ale časom intenzívnej modlitby za zosnulého. Okrem modlitby odporúčame plnú účasť na svätej omši (sväté prijímanie) a sviatosť zmierenia (spoveď).

Spovedanie v katedrále Najsvätejšej Trojice

uverejnené 27. 9. 2013, 23:15 používateľom Farnosť Žilina Mesto   [ aktualizované 19. 11. 2015, 22:53 ]

Spovedná služba

Katedrálny chrám Najsvätejšej Trojice
Pondelok 06:30 - 06:5511:30-11:5517:30 -17:55
Utorok06:30 - 06:5511:30-11:5517:30 -17:55
Streda**06:30 - 06:5511:30-11:5517:30 -17:55
Štvrtok06:30 - 06:5511:30-11:5517:30 -17:5516:00*
Piatok06:30 - 06:5511:30-11:5517:30 -17:5516:00*
Sobota06:30 - 06:55 17:30 -17:55
    
Nedeľa 06:30 - 06:55
17:3-17:55

* - V propiatkovom týždni už od 16:00.
**- Streda - 08:00 - 18:00 - celodenná spovedná služba, spovedá iba jeden kňaz. Pozri aktuálny rozpis a oznamy, pretože niektoré stredy spovedná služba nie je! 

Sväté omše v katedrále Najsvätejšej Trojice

uverejnené 27. 9. 2013, 23:14 používateľom Farnosť Žilina Mesto   [ aktualizované 10. 11. 2017, 6:16 ]

Katedrálny chrám Najsvätejšej Trojice

Pondelok 07:0012:0018:00 
Utorok07:0012:0018:00 
Streda07:0012:0018:00 
Štvrtok07:0012:0018:00 
Piatok07:0012:0018:00 
Sobota07:00 18:00 
     
Nedeľa 07:0009:00 10:3018:00

- Sviatok v deň pracovného pokoja: 07:00, 9:00, 18:00
- Sviatok v pracovný deň: 07:00, 12:00, 18:00

Omša

uverejnené 27. 9. 2013, 11:52 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 10. 11. 2017, 6:26 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]

Rozpis bohoslužieb

Katedrálny chrám Najsvätejšej Trojice

Pondelok  07:00 12:00 18:00  
Utorok 07:00 12:00 18:00  
Streda 07:00 12:00 18:00  
Štvrtok 07:00 12:00 18:00  
Piatok 07:00 12:00 18:00  
Sobota 07:00   18:00  
         
Nedeľa  07:00 09:00 10:30 18:00

- Sviatok v deň pracovného pokoja: 07:00, 9:00,18:00
- Sviatok v pracovný deň: 07:00, 12:00, 18:00


Kostol obrátenia sv. Pavla (sirotár, kapucíni)

Pondelok  06:00 16:30
Utorok 06:00 16:30
Streda 06:00 16:30
Štvrtok 06:00 16:30
Piatok 06:00 16:30
Sobota
17:00
       
Nedeľa  08:00 10:00 d 17:00

- Sviatok v deň pracovného pokoja: 08:00, 10:00, 17:00
- Sviatok v pracovný deň: 06:00, 16:30
- "Detská" omša - nedeľa 10:00.


Kostol sv. Barbory (františkánsky, dominikáni)

Pondelok  12:15 15:30
 
Utorok 12:15 15:30
 
Streda 12:15 15:30
 
Štvrtok 12:15 15:30
 
Piatok 12:15 15:30
 
         
Nedeľa  06:00 08:00 11:00 15:30

- Sviatok v deň pracovného pokoja: 06:00, 8:00, 11:00, 15:30
- Sviatok v pracovný deň: 06:30, 15:3
0


Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie (Katolícky dom)

Pondelok  07:00
Utorok 07:00
Streda 07:00
Štvrtok 07:00
Piatok 07:00
   
Nedeľa  08:30

- Sviatok v deň pracovného pokoja: 08:30
- Sviatok v pracovný deň: 07:00


Kaplnka povýšenia Svätého kríža (nemocnica)

Pondelok
6:15
Utorok 6:15
Streda 6:15
Štvrtok 6:15
Piatok  6:15 18:15 (iba 1. piatok) 
Nedeľa  6:1518:15

Kaplnka v Dome nádeje (Považský Chlmec)

Nedeľa  08:30

Kaplnka v materskej škole (Strážov)

Kaplnka - škôlka Strážov
Nedeľa  10:00


Kaplnka sv. Pavla (CZŠ R. Zaymusa)

Streda  07:10

Ostatné kostoly a kaplnky

Podrobný rozpis bohoslužieb vo všetkých žilinských farnostiach nájdete na stránke www.dokostola.sk. Aktuálny rozpis pre dekanát Žilina nájdete tu.

Spoveď

uverejnené 27. 9. 2013, 11:51 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 10. 11. 2017, 6:29 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]

Spovedná služba

Katedrálny chrám Najsvätejšej Trojice
Pondelok  06:30 - 06:55 11:30-11:55 17:30 -17:55
Utorok 06:30 - 06:55 11:30-11:55 17:30 -17:55
Streda** 06:30 - 06:55 11:30-11:55 17:30 -17:55
Štvrtok 06:30 - 06:55 11:30-11:55 17:30 -17:5516:30*
Piatok 06:30 - 06:55 11:30-11:55 17:30 -17:5516:30*
Sobota 06:30 - 06:55   17:30 -17:55
       
Nedeľa  06:30 - 06:55
17:3-17:55

* - V propiatkovom týždni už od 16:30.
**- Streda - 08:00 - 18:00 - celodenná spovedná služba, spovedá iba jeden kňaz. Pozri aktuálny rozpis a oznamy, pretože niektoré stredy spovedná služba nie je! 

Kostol obrátenia sv. Pavla (sirotár, kapucíni)

Pondelok  05:30-06:00 16:00-17:00
Utorok 05:30-06:00 16:00-17:00
Streda 05:30-06:00 16:00-17:00
Štvrtok 05:30-06:00 16:00-17:00
Piatok 05:30-06:00 16:00-17:00
Sobota
16:00-17:00

Kostol sv. Barbory (františkánsky, dominikáni)
Pondelok  15:00-15:30

Utorok 15:00-15:30

Streda 15:00-15:30

Štvrtok 15:00-15:30

Piatok 15:00-15:30

       
Nedeľa  05:30-06:00 07:30-08:00 10:30-11:00

Kaplnka v Dome nádeje (Považský Chlmec)

Streda 16:30**
**- prvopiatkový týždeň

Kaplnka sv. Pavla (CZŠ R. Zaymusa)

Streda  06:45


Ostatné kostoly a kaplnky

Podrobný rozpis spovedania vo všetkých žilinských farnostiach nájdete na stránke www.dokostola.sk.

Modlitba a adorácia v katedrále

uverejnené 27. 9. 2013, 11:51 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 14. 11. 2017, 3:06 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]

Panna Mária Kráľovná
Modlitba posvätného ruženca

 • denne - 40 minút pred každou svätou omšou

Večeradlo

 • streda - 11:00
 • štvrtok - 07:40 (resp. po svätej omši)
 • prvá sobota - 07:40 (resp. po svätej omši, Fatimská sobota)

 • pondelok - 14:15 - kostol sv. Barbory
 • štvrtok - 16:00 - kostol obrátenia sv. Pavla

Adorácia

 • streda - 07:45 - 11:55, 12:30 - 17:55, celodenná tichá adorácia
 • štvrtok - 18:40 (resp. po svätej omši), adorácia s modlitbou za duchovné povolania
 • Prvý štvrtok - od 16.30
 • prvý piatok - od 16.30

Krížová cesta v pôstnom období

 • piatok - 17:15
 • nedeľa - 14:30

1-10 of 17